2006-04-10

Kultur Leioa Liburutegia zenbakitan (2005)

Udalerria / Municipio: Leioa
Biztanleria / Población: 29.932
Liburutegiaren sorreraren urtea / Año de creación: 2004
Zerbitzu guneak / Puntos de servicio: 1
Kokapena / Ubicación: Kultur Leioa
M2 Erabiliak /útiles: 1419 m2
M2/1000 biztanle/habitantes: 47.41 m2
Astero zabaltzen den ordu kopurua /Horas apertura semanal: 55
Erabiltzaileentzako ordenagailuak /Ordenadores al público: 7
Katalogoa kontsultatzeko /Consulta catálogo: 3
Interneterako konexioa / Conexión a internet: 3
Fotokopiagailuak /Fotocopiadoras: 2
Irakurketa guneak / Puntos de lectura: 139
Bilduma osoa/ Fondo total : 35.127
Bilduma orokorra / Fondo general: 21.501
Haur bilduma / Fondo infantil: 11.116
Aldizkari eta egunkariak / Revistas y periódicos 146
Aleak/biztanleko / Volúmenes/Habitante: 1.24
Berriztapen kopurua 2005ean / Indice renovación (2005): 17.43%
2005ean sartutako dok. / Docs. adquiridos en 2005: 5.299
Dokumentuen igoera / Incremento de documentos 315.79%
Liburuzainak / Bibliotecarios: 1
Liburutegiko laguntzaileak / Auxiliares de biblioteca: 5
Gastu orokorra (Udala) / Gasto corriente (Ayuntamiento): 295.299,67 €
Gastua biztanleko/ Gasto por habitante 9.86 €
Eusko Jaurlaritzaren laguntza / Ayudas del Gobierno Vasco: 12.330 €
Erosketetan gastua / Gasto adquisiones 1.49 € / bizt.- hab.
Urtean Bisitariak / Visitantes anuales 120.841
Mailegua erabiltzaileak / Usuarios préstamo: 33.619
Bisitariak/mailegu erabiltzaileakVisitantes/usuarios préstamo: 30.30%
Mailegatutako dokumentuak /Documentos prestados: 31.079
Maileguen igoera / Incremento de préstamos 39.21 %
Liburutegien arteko maileguak / Préstamo interbibliotecario: 127
Erabiltzaileen karnetak / Carnets usuario: 6.052
2005ean bazkide berriak /Nuevos socios en 2005: 1.171
Bazkideen igoera urtean /Incremento anual de socios 9%
Egunak zabalik / Días abiertos: 244
Erabiltzaileak egunean / Visitantes por día: 495
Erabiltzaileen mailegua egunean /Usuarios préstamos/día: 150
Maileguak egunean / Préstamos por día: 138
Biztanle bazk. batazbesteko mailegua / Media préstamo por hab.: 1.03
Biztanle bazkideen % /% Vecinos socios : 20.21 %
Interneteko erabiltzaileak / Usuarios de internet: 2.078

1 comentarios: to “ Kultur Leioa Liburutegia zenbakitan (2005)

  • satorgorria
    9:12 PM  

    Enhorabuena.
    No sólo por el excelente servicio, la esmerada organización y la variedad de contenidos, sino también por el exquisito trato que recibimos los usuarios.